Vestmarka Driftstyre 2020/2021

engeset 2015-01-29 22:41:48

Lysløyper og skileik

Jardars hjemmebane er løypenettet og skileiken i Vestmarka med utgangspunkt i Vestmarksetra parkeringsplass. Vi har blandt de beste snøforholdene i Oslo, Asker og Bærum da løypene ligger høyt - mellom 350 og 400 meter over havet - i et relativt snøsikkert område. I tillegg til fine lysløyper og skileik for de minste, er løypene et fantastisk utgangspunkt for langturer innover marka - for eksempel innom Asker over Haveråsen eller nordover til Sollihøgda, Sørsetra eller helt til Ringkollen.

Fra sesongen 2016/17 har vi bygget et snøproduksjonsanlegg så vi tidelig i sesongen kan produsere snø til godt 2 KM løype.

Fra Vestmarkstra parkeringsplass er det tre runder med lysløyper på 1,6 km, 2,5 km og 5 km. I tillegg går lysløypa til Kattås, og videre til Jordbru og Skui.

Skileiken ligger under 200 meter fra parkeringsplassen, retning vest. Her er det bakker og et stort preparet område for lek og morro - med fin utsikt til byen og fjorden.

I enden av den øverste parkerings plass finner du Vestmarka Skiskytterstadion. Stadion er spesiell bra for de minste å lære å gå på ski da stadion er flat og ikke så utfrodrende. 

Jardar har bygget og vedlikeholder løypenettet i samarbeid med Bærum kommune, som er ansvarlig for prepping av løypene og tyngre vedlikehold av løyper og lysanlegg.

Jardar og BSK har i samarbeid med Bærum kommune gjennomført en vesentlig opprusting av lysløypene i 2012 og det er etablert et skileikområde 200 m opp fra bommen.

Vi har montert en værstasjon og webkamera slik at du kan se status i løypa før du skal ut i marka, dette finner du på webkamera og værstasjon.

Kartskisse over løypenettet finner du på vestmarka-loypekart.pdf

Kent Søndergaard 2017-09-21 22:25:16

Hvordan var skiværet?

Kent Søndergaard 2016-12-30 12:24:50

Kalender for Vestmarksetra

Kent Søndergaard / 2017-09-05 13:28:40

Vestmarka ski- og skiskytteranlegg

Vestmarka ski- og skiskytteranlegg er etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Idrettslaget Jardar og Bærums Skiklub og ble offisielt åpnet 7. mars 2017. Foruten ski- og skiskytterstadion omfatter anlegget, dam og kunstsnøanlegg som gjør det mulig å legge snø på stadion og 2,3 km med løyper. Videre er det bygd ei skibru over Vestmarkveien for å sikre en planfri kryssing mellom løypene nord og syd for veien. I alt har anlegget kostet nærmere kr 21 millioner inkludert mva. Dette sikrer gode muligheter for å trene langrenn og skiskyting for barn og unge tilknyttet Jardar og Bærums Skiklub. Vinteren 2017 hadde Jardar 160 utøvere som drev med langrenn, mens Bærums Skiklub hadde 90 utøvere i langrenn og 70 som drev skiskyting. Kunstsnøanlegget og skibrua kommer også allmenheten til gode, og den første snøen ble produsert i desember 2016.

Skiskytteranlegget er et lokalt treningsanlegg med 20 blinker. For å redusere faren for blyforurensing så mye som mulig benyttes elektroniske blinker med kulefangere bak. Alle skuddene som treffer membranen, som er 1,3 m bred og 0,3 m høy, havner i kulefangerne. Elektroniske skiver har også den fordelen at treffpunktet for alle skudd som treffer membranen (dvs. både bom og treff på blinken) registreres nøyaktig og elektronisk. Ytterligere tiltak er satt i verk for å ha kontroll med de 1 til 2 prosent av skuddene som ikke treffer membranen. Det blir også lagt stor vekt på oppsamling av tomhylser ved standplass. Anlegget er derfor et av landets beste når det gjelder miljømessig utforming. For å gi en sikkerhet godt over minstekravene for de som ferdes på Vestmarkveien som går bak skivene, ble plankegjerder og voll øst, sør og sørvest for banen forhøyet sommeren 2017. Skiskytteranlegget ble derfor først tatt i bruk for fullt i september 2017.

Idéen om et ski- og skiskytteranlegg i Vestmarka ble unnfanget i 2008 etter at planer om modernisering og utvidelse av anlegget på Jordbru ble skrinlagt på grunn av vanskelige adkomstforhold.  Som et lokalt treningsanlegg ligger anlegget ideelt til i nærheten av der de fleste utøverne i Jardar og Bærums Skiklub bor, skianlegget er lett tilgjengelig for allmenheten, adkomstforholdene er tilfredsstillende og grunnen er eid av Bærum kommune. Under arbeidet med anlegget ble det imidlertid klart at plasseringen ville stille ekstra krav til sikkerhet og tiltak for å unngå blyforurensing. Støybelastningen for et slikt anlegg er vanligvis liten, og anlegget er slik utformet at støyen bare er merkbar like ved.  

Tanken om et ski- og skiskytteranlegg i Vestmarka fikk klar støtte i Bærum idrettsråd og Bærum kommune, og ble tatt med i kommunens «Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011-2014». I tillegg bevilget kommunen penger til prosjektet, og anlegget ble prioritert av kommunen for spillemidler. For å komme i gang så raskt som mulig ble arbeidet med anlegget delt i to. Stortingets vedtak av Markaloven i 2009, var også en sterkt medvirkende årsak til dette. I første omgang ble det derfor startet arbeid med å forbedre og utvide det eksisterende løypenettet syd for Vestmarkveien. Ved en skånsom gjennomføring kunne dette finne sted uten utarbeiding av reguleringsplan, samtidig som forståelsen og konsekvensen av Markaloven ble nærmere avklart. Utbedringene og utvidelsene av løypene ble ferdigstilt høsten 2012. Åpningsrennet for skileiken og de oppgraderte løypene ble avholdt 9. januar 2013 med svært god deltagelse fra klubbene.

Høsten 2011 ble det av idrettslagene utarbeidet en grundig dokumentert anmodning til Fylkesmannen om å få lov til å starte regulering innenfor markagrensen, etter at første søknad ble avvist som for tynn. Saken ble videresendt til Miljøverndepartementet, som igjen ba om kommunens vurdering. Saken ble derfor behandlet politisk, og 24. april 2012 vedtok Bærum kommunes FRIKK utvalg enstemmige om å støtte opp under nytt skianlegg med skiskyting. Dette var helt avgjørende for å kunne komme videre med prosjektet, og gav både offentlige myndigheter og klubbene en god forankring i den videre prosessen.

Samtidig som arbeidet med løypene startet opp ble det våren 2012 gitt samtykke fra Miljøverndepartementet til igangsetting av arbeid med regulering av det fullstendige anlegget med snøproduksjon, skiskyting og skibru innenfor markalovens formål og øvrige bestemmelser. Det ble holdt et oppstartmøte mellom klubbene og Bærum kommune i august 2012. Planoppstart ble varslet samtidig som planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i januar 2013. En helhetlig planbeskrivelse med konsekvensutredning ble ferdigstilt i februar 2014. Reguleringsplanen ble deretter behandlet av kommunens planutvalg og vedtatt av Bærum kommunestyre 10.12.2014. Planen ble deretter behandlet av fylkesmannen og endelig stadfestet av Miljøverndepartementet 29.06.2015.

Kontrakt ble etablert med Ing. Stensaker AS ved Liv Stensaker om videre prosjektledelse og prosjektering. Videre ble det inngått kontrakt med Topaas og Haug for utføring av grunnarbeidene og byggearbeidene, med SMI Snowmakers for snøproduksjonen og Guriby for elektriske installasjoner. Tillatelse for bygging av anlegget med unntak av skiskytterdelen forelå i februar 2016. Skiskytterdelen ble utsatt i påvente av fylkesmannens miljøvernavdelings behandling av søknad om konsesjon etter forurensningsloven. Denne tillatelsen med tilhørende krav til tiltak for å forhindre blyforurensing forelå ved utgangen av september 2016, og byggetillatelse til skiskytterdelen ble deretter gitt av kommunen i løpet av oktober slik at arbeidet med selve skiskytteranlegget også kunne komme i gang.

Mens total kostnadsramme for anlegget var satt til i underkant av 18 millioner kroner inkludert mva, bidro særlig ekstra arbeid med konsesjonsbehandlingen etter forurensningsloven og tiltakene mot blyforurensing til en totalkostnad på i underkant av 21 millioner. Med en tilleggsbevilgning på kroner 1,5 millioner bidro kommunen til å dekke hovedtyngden av dette slik at totalfinansieringen fra kommunen kom opp i 11,675 millioner. Kommunen har også forskuttert 3,3 millioner kroner i beregnet momskompensasjon på 80 prosent, mens tilskuddet via spillemidler utgjorde 4,4 millioner. Nærmere kr 500 000 av kostnadsoverskridelsen skyldes vedtak om delvis automatisering av snøproduksjonen. Dette er i sin helhet dekket av klubbene, mens en utgift på kr 215 000 til innkjøp av ATV i for å håndtere flytting av snøkanonene i hovedsak dekket av Bærum kommune. I tillegg har Bærums Skiklub bidratt med en egenkapital på i overkant av kr 1 million. En god del av dette består av tilskudd avsatt til anlegget i forbindelse med salget av Solbergbakken. Dersom momskompensasjonen blir høyere enn 80 prosent, kan klubben få igjen en god del av disse utgiftene. I tillegg til finansieringen har klubbenes medlemmer bidratt med en stor dugnadsinnsats. Fra idéen ble unnfanget i 2008 og fram til ferdigstilling høsten 2017, kan dugnadsinnsatsen anslås til å være mer enn 20 000 arbeidstimer.

For driften av snøproduksjonsanlegget er det inngått en avtale mellom klubbene og videre med Kirkerudbakken for teknisk bistand. Det er også inngått en avtale med Bærum kommune som også Jutul er med på om innkreving av parkeringsavgift for blant annet å dekke utgiftene til brøyting og lettere vedlikehold av parkeringsplassene.

Aktiviteter

01.06.2022
Jardartrollet 2022

18:00 - 19:30

Tanum Skole

08.08.2022
Sommercamp langrenn 2022 uke 32 (2009-2013)

09:00 - 15:00

Vestmarka-Jardarhuset

Kalender

Mai
MTOTFLS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345